Regulamin wynajmu apartamentów
WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów BALTIC VIP ROBERT PIĘTA  w Rewalu

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

3. Poniższy regulamin stosuję
Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament – lokal mieszkalny w budynku na ulicy Bałtyckiej 4a/b  w Rewalu.
REZERWACJA

Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się  na naszej stronie internetowej www.apartamentrewal.pl
Rezerwacja  telefoniczna apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
W celu dokonania rezerwacji należy  skontaktować się telefonicznie  z operatorem Baltic Vip [ 734 749 749 ] i sprawdzić dostępność  Apartamentu [ Apartamenty są dostępne na innych stronach internetowych i mogą już być nie dostępne ]  następnie skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.apartamentrewal.pl  Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia. Brak potwierdzenia telefonicznego może skutkować odwołaniem rezerwacji bez podania przyczyny .


W ciągu 24 godzin  od momentu potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: dla przelewów krajowych w PLN: 36 1020 4708 0000 7902 0003 9248  ,dla przelewów zagranicznych w Euro: ..................................,  Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.Potwierdzenie przelewu można przesłać drogą elektroniczną .
W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto firmy BALTIC VIP Robert Pięta lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek. W razie rezygnacji zadatek  jest bezwrotny .

CENY ZA WYNAJEM

Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej www.apartamentrewal.pl.

    Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, opłaty uzdrowiskowe) podane są tylko w dziale regulamin www.apartamentrewal.pl.
    Cena wynajmu uwzględnia wszystkie  opłaty  tzn. opłaty za media ,woda.
    Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.

 

 

Przed  dokonaniem  rezerwacji  należy Potwierdzić Rezerwacje  telefonicznie .

    Opłata za sprzątanie końcowe  [  300 zł  ] apartamentu pobierana jest jednorazowo w  dniu przyjazdu .

 


    PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

    Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego [ostatniego dnia ]  
    Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 20.00. Istnieje opcja późnego zameldowania  W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości .                                                                  
    Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić od godz 7.00 do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy BALTIC VIP  Robert Pięta odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy do naszego przedstawiciela, który dokona odbioru apartamentu. Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 10:00 w dniu zakończenia pobytu) gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN
    Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu, ale tylko poza sezonem ścisłym .
    W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie BALTIC VIP ROBERT PIĘTA . W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.[ przepada zadatek ]
    Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .
   
    Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
    Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji .
    Parking jest niestrzeżony, .Baltic Vip Robert Pięta  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona i trzeba zarezerwować przed przyjazdem .

Wyposażenie i czystość apartamentu

Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem danego apartamentu na stronie
internetowej www.apartamentrewal.pl  Ponieważ nasza oferta skierowana jest głównie do rodzin
z dziećmi szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych apartamentów.
Wszelkie zastrzeżenia co do czystości apartamentu należy zgłosić u naszego przedstawiciela bezpośrednio po wynajęciu
apartamentu, najpóźniej w ciągu 3 godzin od otrzymania kluczy do apartamentu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny tego zgłoszenia. Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag.
Wszelkie zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku uzupełnienia braków w wyposażeniu w ciągu 24h Gość nie ma uprawnień do jakichkolwiek roszczeń z tego faktu wynikających.
Usterki w apartamencie powstałe podczas pobytu
O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować naszego przedstawiciela. Obowiązek ten dotyczy również wyposażenia apartamentu oraz urządzeń .
Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł brutto.
W przypadku zgubienia pilota do bramy  garażowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł brutto.

W przypadku zgubienia pilota do domofonu 50 zł brutto .

 


OBOWIĄZKI KLIENTA

    Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. 
    W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
    Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
    Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
    W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
    Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
    W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić przedstawiciela Baltic Vip  Robert Pięta.
   
    Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
    Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
     
    Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
    Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
    Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

    Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty.
    W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
    Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
    Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
    Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu  wpłaconej kwoty  za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu Jeśli Wynajmujący  wymelduje się i opuści Apartament przed końcem pobytu  to apartament zostanie przekazany do powtórnego wynajmu a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi .


    W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
    Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
    Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy BALTIC VIP Robert Pięta . Firma Baltic Vip Robert Pięta ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
    W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.
 

 

Logowanie

polnet.info @2024